BlackPress.pl

BlackPress.pl

Nie jesteś zalogowany Zaloguj

BlackPress to wzrosty

BlackPress oferuje usługi pozwalające uzyskać znaczne wzrosty pozycji w wynikach wyszukiwarek internetowych, tj Google, Bing, Yahoo i inne. Polepszenie pozycji będzie skutkowało zwiększeniem liczby odwiedzających oraz potencjalnych klientów.

Wzrosty pozycji w wyszkuiwarkach

BlackPress to większe zyski

Zwiększona liczba odwiedzających podwyższa szanse na znalezienie klienta zainteresowanego oferowaną usługą, co może mieć wpływ na ilość realizowanych transakcji. Ostatecznie odbije się to na zyskach i wynikach finansowych firmy.

Zwiększenie zysków

BlackPress zwiększa siłę marki

Artykuły marketingowe publikowane w Internecie wpływają na siłę oraz pozycję reklamowanej marki. BlackPress poprzez umieszczenie wielu artykułów w różnych serwisach pomaga w procesie budowania silnej mocnej marki.

Sukces

Nasza oferta

Oferujemy narzędzie służące do automatycznej publikacji artykułów reklamowych w preclach (serwisach typu Presell Page) opartych o platformę blogową WordPress. Takie serwisy oferują linki tematyczne, tak bardzo lubiane przez Google oraz inne wyszukiwarki. Dzięki temu promowana strona szybko osiągnie szczyty wyników wyszukiwania.

Oferta

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Definicje ogólne:
  - Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, będąca stroną umowy o świadczenie usługi zarządzania widoczności serwisów internetowych w wyszukiwarkach;
  - Blackpress.pl: firma PPHU Pokal Wioletta Jóźwiak z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Sadowej 22, NIP: 923-100-04-82; REGON: 970367940;
  - Awaria: przerwa w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym działaniem sieci teleinformatycznej lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika;
  - Regulamin: niniejszy regulamin świadczenia usług zarządzania widocznością serwisów internetowych w wyszukiwarkach;
  - Umowa: umowa o świadczenie usług zarządzania widoczności serwisów internetowych w wyszukiwarkach zawarta automatycznie, po pomyślnym sfinalizowaniu zakupu punktów pomiędzy Użytkownikiem i Blackpress.pl oraz zleceniu wykonania Usługi przez Użytkownika;
  - Usługa: świadczona przez Blackpress.pl na rzecz Użytkownika usługa zarządzania widoczności serwisów internetowych w wyszukiwarkach polegająca na opublikowaniu artykułów reklamowych w serwisach internetowych opartych o platformę WordPress;
  - Zawieszenie usługi: okresowe zaprzestanie świadczenia Użytkownikowi Usługi lub jej elementów.
 2. Zakres Regulaminu: niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Blackpress.pl na rzecz Użytkownika.
 3. Zakres świadczonych usług: w ramach świadczonej usługi Blackpress.pl oferuje:
  - usługę publikacji artykułów reklamowych w serwisach internetowych opartych o platformę WordPress;
  - dostęp do raportu wykonania usługi w trakcie jej trwania oraz w ciągu 30 dni od daty zakończenia wykonywania usługi;
  - obsługę Użytkownika i usuwanie awarii.

Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta po poprawnym wypełnieniu formularza zakupu zamieszczonego na stronie internetowej www.blackpress.pl i przesłanie go do realizacji. Powyższe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych. Użytkownikowi, zgodnie Ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw nr 133, punkt 883, przysługuje możliwość wglądu oraz modyfikacji danych osobowych.
 3. Umowa zawierana jest na czas wykonania zleconej przez Użytkownika Usługi.
 4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z umowy wciągu 10 dni od daty jej zawarcia w przypadku gdy nie zostało zlecone wykonanie Usługi. Środki zostaną zwrócone na wskazane przez Użytkownika konto.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych Operatorowi danych, Operator zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez Użytkownika.

Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Blackpress.pl

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, ofertą oraz regulaminem. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do raportów z wykonywanych dla niego usług. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
 2. Operator zobowiązuje się do wykonania Usługi zleconej przez Użytkownika, jeśli jest ona zgodna z niniejszym Regulaminem. W przypadku nie dotrzymania tego zobowiązania Użytkownikowi przysługuje prawo do odszkodowania w postaci zwrotu kwoty odpowiedniej do części niewykonania usługi. Odpowiedzialność Operatora ogranicza się zawsze do kwoty wartości Usługi proporcjonalnie obliczanej do części jej niewykonania w ramach obowiązywania Umowy.
 3. Operator zastrzega możliwość okresowych wyłączeń usług w związku z przeprowadzaną okresowo konserwacją serwerów oraz infrastruktury sieciowej. O każdorazowym, planowanym wyłączeniu usług, które będzie trwało dłużej niż 1 godzina Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczna na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za treści opublikowane za pomogą Usługi oferowanej przez Blackpress.pl. Operator świadczący usługi zarządzania widoczności serwisów internetowych w wyszukiwarkach na rzecz Użytkownika jest wyłączony z tej odpowiedzialności.
 5. Operator ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez zwrotu uiszczonej opłaty w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 6. Operator ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym wypadku zostanie zwrócona Użytkownikowi kwota odpowiednio proporcjonalna do niewykonanej części Usługi.
 7. Operator ma możliwość zablokowania konta lub Usługi Użytkownika w przypadku gdy ta naruszy postanowienia Regulaminu.
 8. Wszelkie działania Operatora wykraczające poza zakres podstawowej pomocy technicznej są odpłatne. Wysokość opłat za te usługi wymagać będzie dodatkowych, indywidualnych ustaleń miedzy Operatorem a zainteresowanym Użytkownikiem.
 9. Operator nie wykonuje usług dla serwisów promujących warez, nielegalne oprogramowanie oraz dla stron internetowych o tematyce erotycznej.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Odpowiedzialność, prawa oraz obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem, ogólnie przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami netykiety. Szczególnie zabronione i nie tolerowane są próby łamania zabezpieczeń serwera oraz celowe zakłócanie pracy oraz infrastruktury teleinformatycznej Operatora. Każdorazowe próby takich działań będą skutkowały zablokowaniem konta.
 2. Użytkownik odpowiada za dane podane w ramach zlecania wykonania dla Użytkownika Usługi. Szczególnie zabronione jest promowanie stron internetowych niezgodnych z polskim prawem, łamiącym prawa autorskie lub służące do przechwytywania danych poufnych.
 3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług w każdym momencie trwania umowy poprzez wypowiedzenie umowy listownie lub mailem. W tym przypadku Operator nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. O zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownik będzie informowany poprzez email, który został podany podczas rejestracji.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji konta. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych i technicznych od Operatora tylko jeśli będzie to konieczne. Operator zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Użytkownik z wyjątkiem sytuacji w których o takie dane wystąpią organy do tego powołane jak policja, prokuratura.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, których nie uda się rozwiązać polubownie na drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od 6 marca 2011 roku.